FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Forårsgeneralforsamlingen, fredag den 3. marts 2017, kl. 18:30

hos: DANSK BRODER ORDEN, Gasvej 1, Horsens.

 

Næstformanden tog over for Formanden, der befandt sig i Portugal sammen med sin hustru Kirsten, indledte derefter mødet med at byde alle 39 fremmødte deltagere hjertelig velkommen til denne 241´de generalforsamling i foreningens historie. En særlig velkomst fik æresmedlemmerne Hr. Søren A. Bach og hans hustru Ellen og Hr. Carl Christian Hansen og hans hustru Erika. Næstformanden takkede på foreningens vegne DANSK BRODER ORDENs ledende mester Hr. Ole Nielsen for at vi måtte få lov til at leje deres dejlige lokaler.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Næstformanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog næstformanden. Der var ingen andre forslag Næstformanden blev valgt,  Dirigenten takkede for det ærefulde hverv og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var dateret til d. 30 januar og sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside. Dirigenten konstaterede at dagsordenen var efter lovene.

 

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra efterårsgeneralforsamlingen 2016. Der var ingen bemærkninger.

 

Punkt 3. Formandens beretning:

Næstformanden fremførte formandens beretning med : Værsgo Svend Aage. Tak for ordet. Jeg håber I har en god generalforsamling. Vi vil tænke på jer her fra Portugal.   Bestyrelsen har i 2016 afholdt de sædvanlige 3 bestyrelsesmøder, hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt og der skal her lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer for at de har mødt fuldttalligt op og udvist interesse og flid for de krævende opgaver, som var pålagt. Samtidigt skal der lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustruer, som altid står os bi og hjælper os på enhver tænkelig måde. Der er i år flg. Datoer I må reserverer 02 september til vor sommerudflugt samt den 03 november til efterårs generalforsamling. Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt.

 

Punkt 4. Regnskab ved Kasseren:

Kasseren fremlagde regnskabet, der var ingen spørgsmål og ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

 

Punkt 5. Valg til bestyrelsen.

På valg var Sv. AA. Friis Eriksen og Peder Buk Madsen, der var ingen andre forslag,  begge blev genvalgt.   

Punkt 6 Valg af Bestyrelsessupleant.

 På valg var Claus Løvstrup Andersen hvis der  ikke er, andre forslag, kunne modtag    genvalg. Blev genvalgt.

 Punkt 7. Valg af Revisor.

  På valg C. C. Hansen var villig til genvalg og blev genvalgt.

 Punkt 8. Valg af Revisor supleant.                                                          På valg var Ernst Schwartz Christensen var villig til genvalg og blev genvalgt.  

Punkt 9. Forslag fra Medlemmerne.                                                         Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Punkt 10. Evuentelt.                                                                                 Dirigenten overlod ordet til Næstformandensom takke for et godt ledet generalforsamling og orienterede om at vi nu kun er 39 medlemmer  og sagde prøv om vi alle kan lægge os i selen og tænke på om der i omgangskredsen evt. Kunne være nogle, der kunne tænkes at være interesserede i at være medlemmer, så vi kan forøge vor medlemsskare.  

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til Næstformanden for en afsluttende bemærkning. Formanden bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe et trefoldigt leve for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5te Marts 1896: Den længe leve: Hurra – Hurra – Hurra. TAK.

 

Derefter var der middag, leveret af ” Jysk Dinner”

 

Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5.marts aften.