FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

                                         Forårsgeneralforsamlingen, 2021,
Hos: Fængslet, Fussingvej 8 8700 Horsens. Blev udsat til d. 13 august 2021 på grund
                                                 af coiv-19 pandami.
 
Formanden åbnede vor 250` generalforsamling ved at byde alle 32 deltagere velkommen
og en særlig velkomst til vor æresmedlem C.C. Hansen og Frue. Og til Æresmedlem Jens
Pii Johannessen og gik til punkt 1.
Punkt 1. Valg af dirigent:
Formanden udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog næstformanden. Der var
ingen andre forslag Næstformanden blev valgt, Dirigenten takkede for valget, jeg kan
indledningsvis konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen er styret af
Coronapandemien, er efter lovene, idet min indkaldelse er dateret den 15, juli, hvilket må
siges at være med mindst 14 dages varsel til idag. Jeg kan ligeledes konstatere, at
Dagsordenen er efter lovene. Og oplæste dagsordenen.:
Punkt 1 - valg af dirigent.
Punkt 2 - Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.
Punkt 3 - Regnskab ved Kassereren.
Punkt 4 - Valg af bestyrelse.
Punkt 5 - Valg af bestyrelsessuppleant.
Punkt 6 - Valg af revisor.
Punkt 7 - Valg af revisor suppleant.
Punkt 8 - Forslag fra medlemmerne.
Punkt 9 - Eventuelt.
Punkt 2. Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.
Sekretæren takkede for ordet og oplæste generalforsamlingsreferatet fra foråret 2020 og
referatet fra efteråret 2020, som pågrund af covi-19 pandamien først kunne afholdes nu.
Referaterne blev godkendt.
Punkt 3. Regnskab ved kassereren.
Regnskabet som kassereren fremlagde var lagt på borderne. Dirigenten spurgt om der var
spørgsmål til regnskabet, det var ikke, så regnskabet blev godkendt med applaus.
Punkt 4. Valg af bestyrelse.
På valg var Svend Aage Friss Eriksen der ikke ønskede genvalg, Erik Bent Mikkelsen blev
foreslået af bestyrelsen og nyvalgt.
Peder Buk Madsen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Jan Brorson Nielsen der
blev nyvalgt.
Punkt 5. Valg af bestyrelsessupleant.
På valg Hans Kristian Rand der er villig til genvalg og genvalgt.
Punkt 6. Valg af revisor.
På valg var Carl Christian Hansen der var villig til genvalg og blev genvalgt.
Punkt 7. Valg af revisor suppleant.
På valg var Max Steffensen der var villig til genvalg og genvalgt.
Punkt 8. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.Punkt 9. Eventuelt.
Dirigenten spurgte om der var emner, afgående formand Svend Aage Friss Eriksen
ønskede ordet og kaldte Æresmedlem Jens Pii Johannessen og nuværende og tidligere
bestyrelsesmedlem Erik Bent Mikkelsen op til bestyrelsen hvor de blev takket for deres
arbejde for foreningen og de fik en erkendtlighed i form af vin. Dirigenten takkede
afgående Svend Aage Friss Eriksen og Peder Buk Madsen for deres arbejde i foreningen
og de fik ligeledes en erkendtlighed i form af vin. Vores afgående formand bad om ordet
og bad alle, sammen med bestyrelsen udråbe 3 gange hurra for vor forening. Og afsluttede
generalforsamlimgen.
Hvorefter der var et dejligt ta`selv bord med dejlig mad fra Cafe`8F derefter kaffe og
småkager og aftenen sluttedes med banko spil og lotteri ind i mellem hvor efter vi mætte
og vel tilfredse kunne tage afsked med hinanden efter en hyggelig og god 5`marts aften.