FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Foråretsgeneralforsamlingen, fredag d. 1. marts 2019 kl.18:30

hos: Restaurant Oasen Sognegårdsvej 3 8700 Horsens.

Formanden bad vort nye medlem Margit Skov Codryn om at komme op til Bestyrelsen og bød hende velkommen i vores Forening og hun fik påhæftet vort emblem i sølv. Formanden forklarede med nogle formanende ord om emblempligten, man skal bære denne ved alle vores arrangementer i foreningen ellers bliver man krævet en bøde på 10 kr. ved et sølv emblem. Hvorefter Formanden bød alle 41 deltagere velkommen en særlig velkomst til vor Æresmedlem Carl Christian Hansen og hans hustru Erika,og Formanden åbnede nu vores 245`te generalforsamling.

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog næstformanden. Der var ingen andre forslag Næstformanden blev valgt, dirigenten takkede og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var udsendt inden d. 1. februar og sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside. dirigenten konstaterede at dagsordenen var efter lovene.

Punkt 2. Forhandlingspotokolen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra efterårsgeneralforsamlingen 2018. Dervar ingen bemærkninger.

Punkt 3. Formandens beretning:

Formanden sagde vi er glade for at være tilbage til Oasen og takkede Bestyrelsesmedlemmerne og deres hustruer. Der er afholdt de sædvanlige bestyrelsesmøder, hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt. Formanden fortalte at vi var i gang med at arrangere sommerudflugten som er meget interessant og spændende. Der var ingen bemærkninger til Formandens beretning, den blev godkendt.

Punkt 4. Regnskab ved Kassereren:

Kassereren fremlagde regnskabet, som var revideret af revisorerne, der var ingen spørgsmål og ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt med applaus.

Punkt 5. Valg til Bestyrelsen:

På valg var Sv. AA. Friis Eriksen og Peder Buk Madsen, der var ingen andre forslag, begge blev genvalgt.

Punkt 6. Valg af Bestyrelsessupleant:

På valg var Claus Løvstrup Andersen modtager ikke genvalg.

Karl Kristian KJær var foreslået og modtog nyvalg.

Punkt 7. Valg af Revisor.

På valg C.C. Hansen modtog genvalg.

Punkt 8. Valg af Revisor Supleant.

På valg Ernst Schwartz Christensen modtager ikke genvalg.

Max Steffensen foreslået og modtog nyvalg.

Punkt 9. Forslag fra Medlemmerne:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 10. Eventuelt:

Ole Nielsen fortalte om sommerudflugten som i år skal gå til Tirpitz og frokost bliver på Blåvand Kro, nogle har sidsste sommer prøvet turen og de siger det bliver en meget spændende tur som vi skal glæde os til. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling Formanden afsluttede generalforsamlingen bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe et trefoldigt leve for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5`te Marts 1896: Den længe leve: Hurra-Hurra-Hurra. TAK.

Derefter var der middag, serveret af "Oasen" bestående af:

Langtidsstegt svinefilet m/årstidens grønsager, ovnbagte

kartofler og skysovs- derefter fik vi kaffe og te.

Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind i mellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5.marts aften.