Generalforsamling 5. November kl. 18.30

FORENINGEN AF 5TE MARTS 1896

 

Efterårsgeneralforsamling,

fredag den 05. november 2021, kl. 18:30,

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus,

Egebjergvej 129, 8700 Horsens.

 

 

Formanden indledte Generalforsamlingen med at byde de 30 fremmødte deltagere vel­kom­men til denne 251´de Generalforsamling. En særlig velkomst til æresmedlem        C. C. Hansen og hustru Erika, samt æresmedlem Jens Pii Johannessen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Bestyrelsen indstiller næst­for­mand Erik B. Mikkelsen, som blev valgt med akklamation.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til Gene­­­ral­for­sam­lin­gen er efter lovene, idet hans indkaldel­se er dateret den 09. oktober, hvilket er med mindst 14 dages varsel i forhold til i dag. Dirigenten kunne ligeledes konsta­te­re, at Dagsorde­nen var efter love­­­ne, og oplæste herefter dags­or­denen.

Punkt 1 – Valg af dirigent.

Punkt 2 – Formandens beretning.

Punkt 3 – Forslag fra medlemmerne.

Punkt 4 – Eventuelt.

 

Punkt 2. Formandens beretning:

Indledningsvis takkede Formanden de afgåede Bestyrelsesmedlemmer, Svend Aage Friis Erik­sen og Peder Buk Madsen for deres mangeårige og uvurderlige arbejde for vor fore­ning., og glædede sig over deres tilstedeværelse i dag.

Herefter sagde Formanden ”Efter den foreløbige afslutning af Corona-Pandemien har Besty­­relsen afholdt 4 besty­­rel­ses­mø­der, hvor foreningens arrangementer er blevet plan­­lagt, og der skal her lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er nye, for at I har mødt så fuld­talligt op og udvist interesse og flid for de krævende opga­ver, som I er ble­vet pålagt. Samtidig skal der også lyde en tak til besty­rel­ses­med­lem­mernes hustru­er, som altid står os bi og hjælper os på enhver tænkelig måde. Vi er nu, lidt imod For­man­dens ønsker, begyndt at afholde vore Bestyrelsesmøder om for­mid­­da­gen.

På vort konstituerende møde, som I har fået tilsendt resultatet af, bestemte vi, at vor Efter­­­årsgeneralforsamling skulle afholdes her i ”Egebjerg-Hansted Forsamlings­hus”, ikke for­di vi ikke syntes, at maden og betje­nin­gen var i top på Fængslet, men plad­sen var lige trang nok, vi kunne jo risikere, at der bli­­ver mere end 32 deltagere næs­te gang, og det var vi, vi var tilmeldt 33 til i aften, men sygdom har forhindret 3 i at komme. På fæng­slet var der også nogle grimme trapper, og vi har jo ikke de yng­ste ben mere.

Som­merudflugten den 11. september 2021 skulle også fastlægges, det blev en tur til ”Den Fyn­ske Landsby” i Odense med en Guidet rundtur med Sofie, efterfølgende fro­kost på Carls­lund (Æg­ge­ka­ge) og sejltur på Odense Å tilbage til Munkemose, der blev ser­­ve­ret kaf­fe, rundstykke og en lille en på vej til Odense, på båden blev der serveret Moji­to. En, synes vi selv, meget vellykket tur, referatet kan ses på vor hjem­me­si­de, hvor der også er billeder, de overskydende billeder kan ses under punktet ”Foto­album diver­se”, billederne er taget af vor hoffotograf, Jan.

Vi havde i første omgang regnet med, at turen skulle gå til det nye H. C. Andersen Muse­­um i Odense men vi erfarede, at på trods af at Dronningen havde indviet Muse­et, var det end­nu ikke færdigt, men det er måske et emne til Sommerudflugten i 2022 eller 2023.

De arrangementer vi har afholdt i 2021, har været til ”125 års Jubilæumspriser”, så i frem­­ti­d­en må I forvente, at skulle betale lidt mere for at deltage, ligesom vi genind­fø­re kon­­tin­gent i 2022”.

Punkt 3. Forslag fra medlemmerne:

Der var ingen indkomne forslag.

 

Punkt 4. Eventuelt.

Formanden bad om rdet og henviste til, at vi nu kun er 33 medlemmer af vor forening og anmodede medlemmerne om at komme med forslag til nye medlemmer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede ligeledes de tilstedeværende for god ro og orden.

 

Efter en vel overstået Generalforsamling gik vi over til spisningen, en fin og velsmagen­de buffet, hvor der ikke manglede noget, og vor appetit blev hurtigt ødelagt, til nogens sto­re tilfredshed var der afslutningsvis ikke mindre end 3 flotte flødeskumslagkager.

Herefter fortsatte vi med Bankospil i 2 afdelinger med lotteri imellem spillene, Forman­den syntes efterfølgende, at gevinsterne blev fint fordelt.

Omkring kl. 22.00 kunne vi sige tak for i aften efter endnu en god aften i hinandens sel­skab.