FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Efterårsgeneralforsamlingen, fredag den 1. november 2019, kl. 18:30

hos: Restaurant Oasen Sognegårdsvej 3 8700 Horsens.

Formanden bad forsamlingen rejse sig og ære mindet om vor medlem Erik Herold Møller som i året var afgået ved døden, efter 1 minuts stilhed bød formanden alle 42 deltagere velkommen til vor 246`generalforsamling og en særlig velkomst til vor æresmedlemmer Søren A. Bach og Frue og til C.C. Hansen og Frue. Og åbnede generalforsamlingen  med :

Punkt1. Valg af dirigent:

                                                                                                                                               Formanden udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog næstformanden. Der var ingen andre forslag Næstformanden blev valgt, Dirigenten takkede og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var udsendt inden d. 6. oktober og var efter loven, dirigenten oplæste dagsordenen.       

 

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra forårsgeneralforsamlingen 2019. Der var ingen bemærkninger.

 

Punkt 3. Formandens beretning:

Formanden takkede for ordet og sagde; Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige 3 bestyrelsesmøder , hvor foreningens arrangementer er blevet planlagt og der skal lyde en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer  for at de er mødt så fuldtalligt op og udvist interrese og flid for de krævende opgaver, som I er pålagt. Samtidig skal der også lyde en tak til bestyrelsesmedlemmernes hustruer, som altid står os bi og hjælper os på enhver tænkelig måde. En af arrangementerne som vi har planlagt og afviklet var sommerudflugten , som i år gik til Tirpitz ved Blåvand, på turen ned fik vi kaffe og rundstykke i bussen, efter museumsbesøget fik vi en god buffet på Blåvand Kro, på vejen retur fik vi kaffe i bussen, som Ulla og Katrine havde bagt, og kunne derefter stille og roligt køre til Horsens. Alt i alt en dejlig tur som jeg gerne vil sige tak til Ole og Erik Bent som har arrangeret turen.  Der var ingen bemærkninger til Formandens beretning, den blev godkendt.

     

Punkt 4.  Ændring af lovene: §12, 13, og 14- for at undgå gentagelser: 

Der blev uddelt et stykke papir med de 3 praragrafer 12, 13 og 14 med den gældende tekst og med de 3 nye forslag på trykt, formanden forklarede om ideen med at ændre lovene, det var for at man derved kunne slippe for ved vores generalforsamlinger at høre gentalser, da Formand og sekretær siger det samme, derfor ønsker vi at flytte rundt på formandens beretning og oplæsningen af protokolen. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål, der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

 

Punkt 5. Forslag fra  medlemmer:

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

      

Punkt 6. Evenutelt:

  Der var   ikke noget til eventuelt så Dirigenten gik videre og åbnede en Ekstraordinær              generalforsamling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ekstraordinær generalforsamling:

                                                    Punkt 1. Godkendelse af lovændringer §12, 13 og 14:

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om lovforslagene, de 3 paragrafer §12, 13 og 14 og at der skulle stemmes ved håndsoprækning og konstaterede at lovforslagne var vedtaget. Og afsluttede den ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning, Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling. Formanden afsluttede generalforsamling og bad selskabet om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe et trefoldigt leve for vor gamle og med megen hæderkronede Forening af 5te Marts 1896: Den længe leve: Hurra – Hurra – Hurra. TAK.

 

Derefter var der middag, serveret af ” Oasen” bestående af:                                                                                                                                                                                                  Kalvesteg stegt som vildt, hvide og brune kartofler, den gode sovs, ½ æble og Waldorff salat + en genstand Til sidst serveres der kaffe/te og sødt.    

 

Så blev der spillet Banko om 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5.marts aften.