FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Efterårsgeneralforsamling, fredag den 3. noverber 2017 kl. 18:30

hos: DANSK BRODER ORDEN, Gasvej 1, Horsens

Formanden indledte mødet med at byde alle 30 fremmødte deltagere hjertelig velkommen til denne 242`de generalforsamling i foreningens historie. En særlig velkomst fik æresmedlem Hr. Carl Christian Hansen og hans hustru Erika. Formanden takkede på foreningens vegne DANSK BRODER ORDENs ledende mester HR. Ole Nielsen for at vi måtte få lov til at leje deres dejlige lokaler.

Punkt 1. Valg af dirigent:

Formanden bad forsamlingen om forslag til en dirigent. Formanden blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen var efter lovene og generalforsamlimgen er rettidigt indvarslet, idet invitationen var sendt ud til samtlige medlemmer og opført på foreningens hjemmeside omkring den 3. oktober. Dirigenten oplæste herefter dagsordenen.

Punkt 2. Forhandlingsprotokollen:

Sekretæren oplæste derefter referatet fra foråretsgeneralforsamlingen 2017. Der var ingen bemærkninger.

Punkt 3. Formandens beretning:

Formanden orienterede generalforsamlingen om, at vi til forårets generalforsamlingen 2018 vil flytte op til Cafe`Andersen i Lunden ved Kunstmuseet. Det er i håbet om, at vi kan øge deltager antallet ved arrangementerne. Formanden opforderede medlemmerne til at hjælpe med at finde kandidater til vores vores forening, således at vi kan øge vores medlemstal, og forklarede at vi have opdateret vores medlemsfolder og fremstillet et antal nye folder som var lagt frem og vi håbede at medlemmerne ville tage et par foldere og videregive dem til nogle der kunne tænkes at kunne hygge sig sammen med os til vores arrangementer. Formanden orienterede om at bestyrelsen havde afholdt de oblatoriske 3 bestyrelsesmøder og sommerudflugt og vores 2 generalforsamlinger. Sommerudflugten gik i år til Humlehaven på Fyn, en stor og flot have på 10 tønder land , der var dukke museum og humle museum og udstilling om de danske vestindiske øer, der drak vi kaffen som DK busser havde sponsoreret og dejlige kager som Ulla og Katrine havde bagt, og der var stor tak fra Formanden. Også bestyrelsensmedlemmerne fik tak for deres arbejde i åretsløb og bestyrelsesmedlemmernes hustruer som altid står os bi med alt tænkelig hjælp blev takket. Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

Punkt 4 Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke modtaget nogen forslag.

Punkt 5. Eventuelt:

Finn Klitgaard spurgte om vi havde set på sommerudflugten i 2018? han havde måske nogle forslag eks. Tripis museum. Bestyrelsen havde diskuteret nogle forslag men ikke endelig vedtaget endnu. Formanden oplyste om datoerne for vores arrangementer i 2018 generalforsamling 2. marts og 2. november og sommerudflugt lørdag 1. september. Jan Brorsen spurgte om det var muligt at lægge medlemsfolderen op på hjemmesiden, så den kunne davnloades efter behov? Jan Brorsen havde også problemmer med tilmelding fra linket på indbydelsen til generalforsamlingen, det vil bestyrelsen se på. Der har været et par svigt i fremsendelserne i året løb, det må ikke holde jer tilbage med hensyn til arrangementerne, indbydelserne kommer på hjemmesiden samtidigt med udsendelserne. Alle medlemmer og ledsager er velkommen. Næstformanden opforderede medlemmerne til at tage en gæst med til vores arrangementer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.