FORENINGEN AF 5. MARTS 1896

Foråretsgeneralforsamlingen, fredag den 6. marts 2020, kl.18:30

Hos: Restaurant Oasen Sognegårdsvej 3 8700 Horsens.

Næstformanden bød velkommen i fravær af vores landsformand Svend Aage Friis Eriksen, der befinder sig i Kata Beach i Thailand hvor de har 32 til 35 graders varme, og fuld sol, og de sender os de varmeste hilsner, vil jeg gerne byde velkommen til vor 247` forårsgeneralforsamling 2020, vi er i aften 39 tilmeldte, ca. Det samme som sidste år. Først skal vi have uddelt nogle nye emblemer, hvorfor jeg vil bede Bjarne Jensen, Kurt Jensen, Erik Mikkelsen og Ole Nielsen komme herop. Vores Landskasserrer foretog uddeling af emblemerne Bjarne Jensen blev påhæftet 50 års Guldemblem og er dermed kontingent fri, Kurt Jensen blev påhæftet 40 års Guldemblemet, Erik Mikkelsen og Ole Nielsen blev påhæftet 25 års Guldemblemet. Vi alle gav dem en hånd. Efter denne vigtige begivenhed skal vi have valgt en dirigent.

1. Valg af dirigent.: Er der forslag? Bestyrelsen foreslår Ole Nielsen. Der var ingen andre forslag og Ole Nielsen blev valgt, og takkede for valget til det ærefulde hverv som dirigent, og vil prøve at styre generalforsamlingen efter bedste evne. Og konstaterede at indkaldelsen er dateret den 31. januar, hvilket er mindst 14 dages varsel og af hensyn til Post Nord skal man være i virkelig god tid, og konstaterede at dagsordenen er efter lovene og oplæste dagsordenen, og konstaterede at punkt 9. var eventuelt og ikke som skrevet i indkaldelsen der stod punkt 10.

2. Forhandlingsprotokollen ved sekretæren.     Sekretæren oplæste referatet fra efterårsgeneralforsamlingen den 1. november 2019 og fra den ekstraordinære generalforsamling samme aften. Der var ingen spørgemål til referaterne, de var dermed godkendt.

3. Kassereren præsenterer regnskabet for året 2019.   Kassereren præsenterede regnskabet for generalforsamlingen som var godkendt og underskrevet  af vore revisorerne, der var ingen spørgsmål til regnskabet som blev godkendt med applaus.

4.  Valg af bestyrelsen - på valg er: Ole Nielsen modtog  genvalgt.  Jens Pii Johannessen modtog ikke genvalg Karl Kristian Kjær foreslået og modtog valg  Erik Bent Mikkelsen modtog ikke genvalg Erik Nielsen foreslået og modtog nyvalg.

 5. Valgt af bestyrelsessupleant - på valg er:  Kurt Jensen modtog genvalg.       Vores supleant Karl Kristian Kjær er valgt til bestyrelsen og derfor er Hans Kristian Rand foreslået og nyvalgt som supleant for et år.

6. Valg af revisor - på valg:  Finn Klitgaard - modtager ikke genvalg. Jens Pii Johannessen foreslået og valgt.

7. Valg af revisorsupleant - på valg er: Max Steffensen modtog genvalg.

8. Forslag fra Medlemmerne. Der er ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt. Dirigenten spurgte om der var noget til eventuelt, der var ikke noget til punktet, så afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og overgav ordet til næstformanden for en afsluttende bemærkning. Næstformanden takkede for god ro og orden, en tak til dirigenten for et særdeles veludført arbejde. Den nye bestyrelse vil snarets mødes for at konstituere sig. Næstformanden afsluttede generalforsamlingen og bad forsamlingen om at rejse sig og sammen med bestyrelsen udråbe en trefoldigt  leve for vor gamle og megen hæderkronede forening af 5te Marts 1896. 3 gange hurra og tak.

 Derefter var der middag serveret af “Oasen” bestående af:  Sprængt svinekam m/asparges sovs, hvide kartofler og grønsager - derefter kaffe og te og sødt. Så blev spillet Banko om de 10 gevinster, rødvin, gavekort og chokolade. Der blev også plads til et lille lotteri ind imellem, hvor der var udloddet 12 flasker rødvin, før vi mætte og veltilfredse tog afsked med hinanden efter endnu en hyggelig 5te  marts aften.